ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. RG.3410-8/09Nazwa zadania:
,,PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE
Z ZAKRESU PRODUKCJI I NOWOCZESNYCH USŁUG W KOLNIE”1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja
18-400 Łomża
ul. Fabryczna 9

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:
Kryterium - cena
Waga kryterium – 100 %

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Przyznane punkty

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.,

ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki

6 381 853,68 zł

98,70

2

UNIBEP S.A.,

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

6 360 019,68 zł

99,04

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

6 703 262,88 zł

93,97

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja,

ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

6 299 181,49 zł

100

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy:


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Burmistrz Miasta

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Data wytworzenia: 2009-09-04

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-09-04

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-09-04