Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie
Numer ogłoszenia: 226914 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty posadzkarskie-wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych- 409 m2; Przecieranie, gipsowanie i malowanie ścian - 432 m2 i sufitów - 510 m2, Malowanie linii; Zakup i montaż wyposażenia sportowego,.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.03-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-07

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-07