Zawiadomienie o protescie-Budowa północno-zachodniej obwodnicy Kolna

Kolno, 2009-03-24

 

 

 

RG.3410-2/09

Nazwa wykonawcy

Ulica

Kod, Miejscowość

 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.3410-2/09. Nazwa zadania:  Budowa  północno-zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący:

  treści ogłoszenia,

  

Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 

Kopię wniesionego protestu przekazuję  w załączeniu.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy:

 - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron , i którzy przystąpili do postępowania.

 

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 Prawa zamówień publicznych.

 

Załącznik: kopia protestu z dnia 2009-03-20

 

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

 ____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-03-24

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-03-25

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-03-24