Budowa wentylacji mechanicznej w Sali Gimnastycznej

Kolno: Budowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie
Numer ogłoszenia: 243880 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła maksymalna wydajność nie mniejszej niż 3 000 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 250 Pa; moc wymiennika 22 kW; Montaż automatyki z dwoma falownikami zabudowanymi w szafie wentylowanej, Montaż instalacji nawiewno wywiewnej, instalacji elektrycznej i c.o..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.33.12.10-1, 45.33.11.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-17

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-09-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-17