Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie

Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie
Numer ogłoszenia: 233546 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska szkolnego - 30 x45 m; Budowa bieżni - 75 x 3,66 m; Budowa rozbiegu do skoku w dal - 39 x 1,22 m; Budowa oświetlenia boiska szkolnego; Budowa utwardzenie; Budowa ogrodzenia dł. 151 mb; Zakup i montaż wyposażenia sportowego;.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.31.23.11-0, 36.41.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-10

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-10