Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie

Kolno: Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie

Numer ogłoszenia: 223216 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133 , faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: o Roboty posadzkarskie - rozbiórka płytek PCV, wykonanie posadzki z terakoty i wykładziny z tworzyw sztucznych - 2648 m2 o Roboty murarskie, o Prace izolacyjne, o Przecieranie, gipsowanie i malowanie ścian - 5523 m2 o Wymiana stolarki drzwiowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.03-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: T. Bronicki

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-07-05

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-07-05