Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  „Rozwijam umiejętności”


Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługę

pn. „Przeprowadzenie usług edukacyjnych w klasach I - III w szkołach  podstawowych w Kolnie; Nr sprawy: ZRP. 4331-1/10


Nazwa i adres Zamawiającego
Burmistrz Miasta Kolno
18 -500 Kolno , ul. Wojska Polskiego 20
woj. podlaskie
Określenie przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkolnych w zakresie;
2.1.1 zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 nie więcej 20-ro  dzieci w grupie
   a) zajęcia dla dzieci z trudnościami czytania i pisania, dysleksja w ilości 120 godz.
   b) zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyki, w ilości  120 godz.
   c) zajęcia dla dzieci z wadami postawy- gimnastyka korekcyjna  w ilości  240 godz.
        d) zajęcia dla dzieci uzdolnionych w  zakresie matematyczno – przyrodniczy w ilości  180 godz.
   e) zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie polonistycznym w ilości 180 godz.

2.1.2 Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 nie więcej niż 20-ro dzieci w grupie
   a) zajęcia dla dzieci z trudnościami czytania i pisania, dysleksja  w ilości 160 godz.
   b) zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyk  w ilości 160  godz.
   c) zajęcia dla dzieci z wadami postawy- gimnastyka korekcyjna  w ilości 160 godz.
  d) zajęcia dla dzieci uzdolnionych w  zakresie matematyczno – przyrodniczym  w ilości 260  godz.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
80000000-4 -  usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 – usługi szkolnictwa podstawowego 
Uzasadnienie wyboru Wykonawców
Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca przedstawił ofertę w niniejszym postępowaniu zgodnie z SIWZ –niepodlegającą odrzuceniu.

Nazwa i adres Wykonawcy oraz cena ofertowa
CENTRUM EDUKACJI „MENTOR”
  Leszek Twarowski
  Aleja Niepodległości  16
  19-100 Mońki
Cena oferty : 107 440,00 ( sto siedem tysięcy czterysta czterdzieści 00/100 zł)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-09-27