II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego - ul. 11 Listopada 7/45

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

ogłasza drugi

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno.

 

 

 

 

Położenie i

opis lokalu

 

Nr działki

Nr KW

 

działki

w m2

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

Udział

w częściach

wspólnych

budynku i

użytkowaniu

wieczystym

Okres

użytkowania

wieczystego

nieruchomości

gruntowej

 

Cena wywoławcza

netto (zł)

 

Wadium

(zł)

 

Kolno,

ul. 11 Listopada

   7 m 45

(IV piętro)

pow. lok.

- 35,00 m2

2 pokoje,

kuchnia,

łazienka,

przedpokój.

 

 

1251/3

 

LM1L /00023167/5

 

 

 

610

 

Brak planu

zagospodarowania

przestrzennego

 

zgodny z

charakterem

użytkowania

 

 

 

 

 

3500/231200

 

 

 

 

do

31.08.2104 r.

 

54 800,00

(słownie:

pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset zł )

w tym:

cena lokalu

- 53 000,00

wartość udziału w

gruncie

-   1 800,00

 

 

 

 

 

 

2 800 ,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10 oo w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, w sali konferencyjnej p. 01 (parter).                                                                                    

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek.                                    Cena udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek, w oparciu o ustawę z dnia  11 marca 2004 r.        o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno przyjmie obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej :

- pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu wynoszącej 25 % wartości udziału i podlegającej zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,

- opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynoszącej 1 % wartości udziału w użytkowaniu wieczystym, płatnej począwszy od roku 2017 przez okres, na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste, wnoszonej z góry za dany rok, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego wraz z należnym podatkiem VAT, według stawki obowiązującej w dniu zapłaty. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Kolno.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości

prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – a k t u a l n e g o wypisu z właściwego

rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących

podmiot. /aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3

miesięcy przed terminem przetargu/ ,

- oświadczenia o treści określonej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.                                                                

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.  Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej . Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta Kolno                                                           nr   98 8754 0004 0000 8341 2000 0020, z zaznaczeniem, że dotyczy lokalu.                 Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 listopada 2016 r.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Kolno.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dotyczące lokalu mieszkalnego:

  1. Dla terenu, na którym położony jest budynek mieszkalny przy ulicy 11 listopada 7   Miasto Kolno nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten leży na obszarze określonym symbolem „Ms-U” obszary zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności, obszary usług oraz symbolem ”UP” obszary usług publicznych.
  2. Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji , remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem lokalu w całości ponosi nabywca.
  4. Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem komunalnych zasobów miasta tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. przy ul Kolejowej 4 A , tel. 86 278 22 84.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego lokalu mieszkalnego  można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.118, tel. 86 278 94 38    w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530,  

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia    uzasadnionych powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.umkolno.wrotapodlasia.pl/ w Miesięczniku Kolneńskim i Gazecie Współczesnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

                                                                                                        

                                                                                                              Burmistrz Miasta  

                                                                                                                   Andrzej Duda

 

                                                                                                         

                                                                                                               

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-10-24