DM/PN-1/2014
OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane

1. Przedmiot zamówienia:

Remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie

2. Nazwa i adres zamawiającego:      
      Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie
      NIP 2910186758, REGON 450682502
      nr konta 03 8754 0004 0000 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,
      18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A,                             
      telefon nr 086 278 22 84,  fax. nr  086 278 25 12                              
      Strona www:  puk-kolno.pl
      Godziny urzędowania :   700 - 1400 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,
      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej:
1) Urzędu Miasta Kolno: www: http://bip.um.wrotapodlasia.pl
2) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Spółki z o. o. – www: puk-kolno.pl

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:

  •  nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 8 (piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

6.   Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmuje roboty budowlane:
a) wymianę:   

  •  pionów trójfazowych w klatkach schodowych,
  •  wewnętrznej linii zasilającej do lokali mieszkalnych i w korytarzach piwnicznych,
  •  puszek piętrowych,
  •  zabezpieczeń przedlicznikowych,
  •  naprawę i malowanie drzwiczek skrzynek licznikowych i przystosowanie ich do zamykania,
  •  dostawę kłódek energetycznych w systemie jednego klucza,
  •  plombowanie liczników i puszek piętrowych przez Zakład Energetyczny,
  •  oraz załatwianie wszelkich spraw  i uzgodnień w celu realizacji niniejszego zamówienia;

b) wykonanie pomiarów elektrycznych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynku i w lokalach, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
c) szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
      c) w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
      d) kod CPV – 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.   Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2014 r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
        zamówień publicznych.

11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
   - Pan Andrzej Piłat – p.o. kierownika działu mieszkaniowego – tel.: 86 278 2284, fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.
           
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Nazwa kryterium                                                Waga    
Cena                                                              100 %  
  
13. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.
ulica Kolejowa 4A
kod 18-500 miejscowość Kolno
Sekretariat (I piętro)
do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 9.00

14. Termin związania ofertą:  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
      ul. Kolejowa 4A
      18-500 Kolno
      świetlica zakładowa - I piętro biurowca
      dnia 12 maja 2014 r. o godz. 9.00

Kolno, dnia 23 kwietnia  2014 r.    

PREZES ZARZĄDU
                 Marek Łuba
 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-04-23

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-04-23