OGŁOSZENIE

 

II przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej tymi garażami wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Kolnie przy ul. Witosa.

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 

Nazwa:                                   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie

Adres zamawiającego:           ul. Wincentego Witosa 4

Kod Miejscowość:                   18-500 Kolno

Telefon / Faks:                        +48 86 278 31 79, fax  86 278 31 92

Adres strony internetowej:      www.pecigws.pl 

Adres poczty elektronicznej: pecigws@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:            7:00  - 15:00

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

 

1.        Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej  oraz ewidencji gruntów i powierzchni nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu są „nieruchomości gruntowe”, którymi są budynki garażowe stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości na której garaże zostały wybudowane, położonych w Kolnie przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Nr Kolno [Nr 0001].

W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla poszczególnych nieruchomości zabudowanych garażami prowadzona jest wspólna dla wszystkich działek księga wieczysta nr KW LM1L50715/0.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia garażu w m2

1

1726/20

0,0021

21

2

1726/21

0,0020

20

3

1726/22

0,0020

20

4

1726/23

0,0020

20

5

1726/24

0,0020

20

6

1726/25

0,0020

20

7

1726/26

0,0020

20

8

1726/27

0,0020

20

9

1726/28

0,0020

20

10

1726/29

0,0021

21

11

1726/30

0,0021

21

12

1726/31

0,0020

20

13

1726/32

0,0020

20

14

1726/33

0,0020

20

15

1726/34

0,0020

20

16

1726/35

0,0020

20

17

1726/36

0,0020

20

18

1726/37

0,0020

20

19

1726/38

0,0020

20

20

1726/39

0,0021

21

21

1726/40

0,0021

21

22

1726/41

0,0020

20

23

1726/42

0,0020

20

24

1726/43

0,0020

20

25

1726/44

0,0020

20

26

1726/45

0,0020

20

27

1726/46

0,0020

20

28

1726/47

0,0020

20

29

1726/48

0,0020

20

30

1726/49

0,0022

22

 

Dla każdej sprzedawanej „nieruchomości gruntowej” przypada udział wynoszący  1/30 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1726/18 i 1726/19 o łącznej powierzchni 0,0944 ha, położonej w Kolnie przy ul. Witosa, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową.

W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działek 1726/18 i 1726/19 prowadzona jest wspólna księga wieczysta nr LM1L/0076265/8  .

 

2.        Opis nieruchomości

 

1)       Nieruchomości zlokalizowane są w Kolnie przy ul. Witosa w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. Nieruchomości zabudowane są jednokondygnacyjnymi budynkami garażowymi. Zbywane garaże posiadają: ściany zewnętrzne wykonane z pustaka gazobetonowego gr. 24cm, natomiast ściany wewnętrzne  z pustaka gazobetonowego gr. 12cm, całość zakończona wieńcem żelbetowym. Konstrukcja dachu wykonana z belek drewnianych, pokrycie stanowi płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8cm. Bramy garażowe uchylne ocieplane z napędem elektrycznym sterowane pilotem. Posadzka garażu betonowa. Dodatkowo garaże wyposażone są w instalację elektryczną wraz z osprzętem. Każdy boks garażowy posiada własny licznik energii elektrycznej. Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Droga dojazdowa utwardzona kostką brukową. Teren wokół garaży ogrodzony, brama wjazdowa na teren posesji metalowa z napędem elektrycznym sterowana pilotem.

 

2)       Nieruchomości te są własnością Miasta Kolno z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o., ul. Witosa 4, 18-500 Kolno.

 

3)       Sprzedaż „nieruchomości gruntowych” z jednoczesnym oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste i drogi dojazdowej we współużytkowanie wieczyste dokonana będzie w formie aktów notarialnych najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu. Za nieruchomości gruntowe będące przedmiotem użytkowania wieczystego pobierane będą opłaty roczne, których wysokość określa Burmistrz Miasta Kolno.

 

4)       W Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla poszczególnych nieruchomości zabudowanych garażami prowadzona jest wspólna dla wszystkich działek księga wieczysta nr KW LM1L50715/0. Dla nieruchomości numer 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę dojazdową prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/0076265/8  

 

5)       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/46/07 Rady Miasta Kolno z dnia 28 czerwca 2007 roku przedmiotowe działki gruntu znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 4 KDg i KD-w.

 

III. CENA WYWOŁAWCZA „NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” WRAZ Z UDZIAŁEM 1/30 W DRODZE DOJAZDOWEJ WYNOSI:

 

Lp.

Nr działki

Cena wywoławcza (zł)

1

1726/20

25 000,00

2

1726/21

25 000,00

3

1726/22

25 000,00

4

1726/23

25 000,00

5

1726/24

25 000,00

6

1726/25

25 000,00

7

1726/26

25 000,00

8

1726/27

25 000,00

9

1726/28

25 000,00

10

1726/29

25 000,00

11

1726/30

25 000,00

12

1726/31

25 000,00

13

1726/32

25 000,00

14

1726/33

25 000,00

15

1726/34

25 000,00

16

1726/35

25 000,00

17

1726/36

25 000,00

18

1726/37

25 000,00

19

1726/38

25 000,00

20

1726/39

25 000,00

21

1726/40

25 000,00

22

1726/41

25 000,00

23

1726/42

25 000,00

24

1726/43

25 000,00

25

1726/44

25 000,00

26

1726/45

25 000,00

27

1726/46

25 000,00

28

1726/47

25 000,00

29

1726/48

25 000,00

30

1726/49

25 000,00

 

1. Udział w wysokości 1/30 części działki nr 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę wewnętrzną (o łącznej powierzchni 0,0944 ha) wliczony jest w ceny wywoławcze poszczególnych działek.

 

2. Wysokość postąpienia ustalono nie niższe niż 1% ceny wywoławczej i określono dla każdej z działek w zamieszczonej poniżej tabeli.

 

Lp.

Nr działki

Postąpienie (zł)

1

1726/20

500,00

2

1726/21

500,00

3

1726/22

500,00

4

1726/23

500,00

5

1726/24

500,00

6

1726/25

500,00

7

1726/26

500,00

8

1726/27

500,00

9

1726/28

500,00

10

1726/29

500,00

11

1726/30

500,00

12

1726/31

500,00

13

1726/32

500,00

14

1726/33

500,00

15

1726/34

500,00

16

1726/35

500,00

17

1726/36

500,00

18

1726/37

500,00

19

1726/38

500,00

20

1726/39

500,00

21

1726/40

500,00

22

1726/41

500,00

23

1726/42

500,00

24

1726/43

500,00

25

1726/44

500,00

26

1726/45

500,00

27

1726/46

500,00

28

1726/47

500,00

29

1726/48

500,00

30

1726/49

500,00

 

3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień, przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko, nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

6. Uzyskana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.

 

IV. OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

 

2. Opłaty notarialne i sądowe oraz podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczysto-księgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

3. Droga dojazdowa ( działki nr 1726/18 i 1726/19) została wyposażona w bramę wjazdową metalową z napędem elektrycznym sterowaną pilotem. Licznik energii elektrycznej zużywanej do zasilania napędu bramy umieszczony został na budynku garażowym wybudowanym na działce nr 1726/20.

Nabywca powyższej „nieruchomości gruntowej” nr 1726/20 zabudowanej garażem będzie zarządzał tym licznikiem w imieniu wszystkich właścicieli garaży - współużytkowników wieczystych drogi dojazdowej i uprawniony będzie do zawarcia umowy z dostawcą energii i pobieraniem opłat za energię elektryczną w udziałach wynoszących po 1/30 od wszystkich właścicieli „nieruchomości gruntowych” i zobowiązany do uiszczania tej opłaty na rachunek dostawcy energii. Wszyscy właściciele „nieruchomości gruntowych” są zobowiązani do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania działek nr 1726/18 i 1726/19 stanowiącej drogę dojazdową, w szczególności podatków, opłat, kosztów utrzymania letniego i zimowego oraz remontów i odbudowy. Właściciele nieruchomości będą mogli w drodze uchwały powołać innego zarządcę działek nr 1726/18 i 1726/19.

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI I PRZEDMIOTEM PRZETARGU

 

Z przedmiotem i warunkami i przetargu można zapoznać się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin tel. 86 278 31 79
 w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie od 7:00 do 15:00.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Przetarg ustny nieograniczony - odbędzie się w dniu 07 października 2014 roku o godz. 10:00,
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie (ciepłownia),

ul. Ciepła 1, 18-500 Kolno. (świetlica – wejście od strony placu miałowego)

VII. WADIUM

1. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. nr  BS Kolno   84 8754 0004 0000 7100 2000 0010  z dopiskiem „wadium –      sprzedaż  garaży w Kolnie”,

2. Wadium dla każdej działki ustala się w jednakowej wysokości 5 000,00 . (pięć tysięcy zł 00/100)

3. Przystępujący do licytacji wpłaca wadium w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100) na każdą licytowaną przez siebie działkę.

4. Udział w licytacji działki, nabytej przez innego uczestnika, upoważnia do udziału w licytacji kolejnej działki.

5. Wylicytowanie ilości działek odpowiadających wielokrotności wpłaconego wadium, pozbawia prawa do udziału w kolejnej licytacji.

6. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek organizatora przetargu, w terminie do dnia 05 października 2014r.

7. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Wadium przechodzi na własność organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży.

 

VIII. OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO PRZETARGU WINNA:

·         Okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium,

·         Legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

·         Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

 

 

IX. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD PODPISANIA UMOWY

 

1. Niestawienie się oferenta do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w wyznaczonym dniu i godzinie, bez usprawiedliwienia lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli do podpisania umowy, upoważnia Przedsiębiorstwo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz zatrzymania wadium.

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzej Gąsiewski

Kolno 24.09. 2014r. 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-24