OGŁOSZENIE

o zamówieniu na roboty budowlane

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługi – wymiana wodomierzy lokalowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: 

   

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie

    NIP 2910186758, REGON 450682502

          nr konta 03 8754 0004 0000 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

 

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Witosa 7 w Kolnie

    NIP 2910186652, REGON 450673408

          nr konta 49 8754 0004 0000 1209 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

 

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Kolnie

    NIP 2910220320, REGON 200417870

          nr konta 42 8754 0004 0000 9696 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

 

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 66 B w Kolnie

    NIP 2910186646, REGON 450682838

          nr konta 28 8754 0004 0000 0664 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

 

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:

 

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.,

      ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             

      telefon nr 86 278 22 84,  fax. nr  86 278 25 12                               

      Strona www:  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl                                                

      E-mail: pukkolno@gmail.com

      Godziny urzędowania :   700 - 1400 w dni powszednie oprócz piątków i sobót

 

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,

      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno: www :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

 

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:

 • nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 1 (piętro biurowca) w godzinach urzędowania.

 

6.   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. zamówienie dotyczy usług hydraulicznych dot. wymiany wodomierzy  na zimną i ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Kolnie, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółkę z o. o. jak niżej:

 

Lp

Wspólnota Mieszkaniowa w Kolnie przy ul.:

Ilość wodomierzy lokalowych do wody

zimnej

ciepłej

1

11 Listopada 12

55

55

2

W. Witosa 7

20

20

3

Kolejowej 6

8

-

4

Konstytucji 3 Maja 66 B

13

-

Razem:

96

75

 

 1. zamówienie obejmuje:
  • dostawę wodomierzy fabrycznie nowych, z datą pierwotnej legalizacji 2013 r.
  • ich wymianę w lokalach mieszkalnych,
  • założenie plomb termokurczliwych,
  • sporządzenie protokołów wymiany wodomierzy w każdym lokalu.

 

 1. w/w roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,

 

 1. kod CPV:   38.42.11.00 - Wodomierze
                              51.21.00.00 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
                              45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

9.   Termin wykonania zamówienia: do 28 czerwca 2013 r. – dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac  - do uzgodnienia z administratorem budynków.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udział w  postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w:

 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa   zamówień publicznych.

 

11. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

   - Pan Włodzimierz Jakubowski tel.: 86 278 2284 i kom. 697140057, fx 86 278 2512 w godzinach urzędowania biura.

           

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Nazwa kryterium                                                Waga    

Cena                                                              100 % 

 

13. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o.

ulica Kolejowa 4A

kod 18-500 miejscowość Kolno

Sekretariat (I piętro)

do dnia 15 maja 2013 r. do godz. 9.00

 

14. Termin związania ofertą:  okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

      ul. Kolejowa 4A

      18-500 Kolno

      świetlica zakładowa - I piętro biurowca

      dnia 15 maja 2013 r. o godz. 9.00

 

 

Kolno, dnia 24 kwietnia  2013 r.                                         

PREZES ZARZĄDU

      Marek Łuba

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-04-24

Data modyfikacji: 2013-05-20

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-04-24