Kolno: Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie
Numer ogłoszenia: 236434 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

            Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie dł. 274,4 m w zakresie: obsługa geodezyjna, krawężniki, korytowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej, oznakowanie, regulacja studni, wykonanie oświetlenia ulicznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 43.31.61.11-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

            Zakończenie: 31.10.2013.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-06-21