Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETRARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI


o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej progu 200.000 Euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. „Aktywność- praca-sukces” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013: Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przetarg nieograniczony

 

szczegóły w załączniku:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: MOPS Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-07-31

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-07-31