RG.7013.3.2015

                                                                                                                     Kolno, 14.10.2015r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję  audycji radiowych (rozmowy sponsorowane)

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”, w ramach działania 2.1 - „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych", priorytetu II — Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:

Burmistrz Miasta Kolno

Adres zamawiającego:

Wojska Polskiego 20

Kod Miejscowość: 

18-500 Kolno

Telefon: 

86 278 21 33

Faks: 

86 278 31 00

Adres strony internetowej:  www.umkolno.pl

Adres poczty elektronicznej:  wrg@kolno.home.pl

Godziny urzędowania:          7.30-15.30

Zamawiający - Beneficjent, Burmistrz Miasto Kolno w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gmin, na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

 1. Gmina Filipow, siedziba Urząd Gminy Filipów, ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów, NIP: 844-11-55-894;
 2. Gmina Grabowo – siedziba Urząd Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, NIP: 721-11-37-099;
 3. Gmina Hajnówka – siedziba Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-12-25-172;
 4. Kolno Miasto, siedziba Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, numer NIP 721-11-40-977,
 5. Gmina Krypno – siedziba Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, NIP: 546-13-38-716;
 6. Gmina Kulesze Kościelne – siedziba Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, NIP: 722-12-74-343;
 7. Miasto Łomża – siedziba  Urząd Miejski w Łomży, ul. stary rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 718-10-11-808;
 8. Gmina Nowogród – siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, NIP: 718-14-33-716;
 9. Gmina Radziłów – siedziba Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-11-92-740;
 10. Gmina Zbójna – siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,
  NIP: 718-20-27-616.

 

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, produkcja i emisja audycji radiowych (rozmowy sponsorowane) w ramach projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.  
 2. Zamówienie obejmuje produkcję i emisję 10 audycji radiowych o długości minimum 3 minuty każda. Każda z audycji będzie się składała z rozmowy z przedstawicielem gminy uczestniczącej w Projekcie. Audycje mają ukazać w interesującej dla słuchacza formie najważniejsze założenia Projektu. Głównym celem Projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Celem audycji radiowych jest również zwrócenie uwagi odbiorców na pozytywne efekty wykorzystania funduszy europejskich. Audycje musza być  realizowane na terenie następujących samorządów: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna, Miasto Łomża  oraz w  Mieście Kolno, które jest liderem Projektu.
 3. Emisja cyklu audycji w stacji radiowej obejmującej swoim zasięgiem tereny wyżej wymienionych gmin.
 4. Termin emisji audycji: od 02.11.2015r. – do 11.02.2015r., w godzinach 08.00 – 15.00
 5. Liczba emisji: jednorazowa emisja każdej audycji, razem 10 emisji.
 6. Czas trwania pojedynczej audycji: nie mniej niż 3 minuty każdej emisji.
 7. Audycja radiowa zawierać musi obligatoryjnie informację o  dofinansowaniu  Projektu ze środków unijnych. Treść tej informacji dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Całkowitą cenę netto oraz cenę brutto obejmującą wszystkie elementy usługi opisane
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

3.    Koszty wykonania zamówienia-  Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowy” (załącznik nr 1)

4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych do audycji powstałej w ramach zamówienia.         

5. Kryteria oceny oferty: złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium – cena brutto. Oferta wygrywająca będzie ta, której łączna wartość zamówienia będzie najniższa.

6.   Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta musi być napisania w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz cenowy, załączenie wymaganych oświadczeń.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania ocen:   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

8. Wymagany termin realizacji zamówienia: 10.11.2015

9.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1.   Wypełniony formularz cenowy zadań zgodnie ze wzorem – zał. Nr 1

2.  Oferent musi przedstawić oświadczenie o doświadczeniu w produkcji programów radiowych. Zawierać ono musi krótki  opis obecnej i wcześniejszej działalności na polu produkcji i emisji programów radiowych. Na życzenie Zamawiającego oferent dostarczy w formie elektronicznej wcześniej wyprodukowane programy radiowe i poda miejsce i czas ich wcześniejszych emisji. Brak doświadczenia w produkcji materiałów radiowych będzie przyczyną odrzucenia oferty.      

10. Miejsce składania ofert: Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kolno.home.pl, faksem pod nr 86 278 31 00, przesłać pocztą na adres Zamawiającego Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno (liczy się data wpływu).

11.  Termin złożenia ofert. Ofertę należy złożyć do 20 października 2015 r. do godziny 15.30

12.  Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

13.  Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Juliusz Jakimowicz  -  Asystent Burmistrza , tel. 86 278 94 40

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-10-23

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-10-14