RG.7013.3.2015

 

                                                                                                                     Kolno, 14.10.2015r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro 

 

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu
„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”, w ramach działania 2.1 - „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych", priorytetu II — Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:

Burmistrz Miasta Kolno

Adres zamawiającego:

Wojska Polskiego 20

Kod Miejscowość: 

18-500 Kolno

Telefon: 

86 278 21 33

Faks: 

86 278 31 00

Adres strony internetowej:  www.umkolno.pl

Adres poczty elektronicznej:  wrg@kolno.home.pl

Godziny urzędowania:          7.30-15.30

 

Zamawiający - Beneficjent, Burmistrz Miasto Kolno w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gmin, na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

1.      Gmina Filipow, siedziba Urząd Gminy Filipów, ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów,
NIP: 844-11-55-894;

2.      Gmina Grabowo – siedziba Urząd Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, NIP: 721-11-37-099;

3.      Gmina Hajnówka – siedziba Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-12-25-172;

4.      Kolno Miasto, siedziba Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, numer NIP 721-11-40-977,

5.      Gmina Krypno – siedziba Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, NIP: 546-13-38-716;

6.      Gmina Kulesze Kościelne – siedziba Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, NIP: 722-12-74-343;

7.      Miasto Łomża – siedziba  Urząd Miejski w Łomży, ul. stary rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 718-10-11-808;

8.      Gmina Nowogród – siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, NIP: 718-14-33-716;

9.      Gmina Radziłów – siedziba Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-11-92-740;

10.  Gmina Zbójna – siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,
NIP: 718-20-27-616.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego i produkcja reklamy typu roll-up  niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POIS pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.   Projekt realizowany jest przez 10 samorządów:  Filipów Grabowo Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna Miasto Łomża oraz Miasto Kolno, które jest liderem Projektu.

Specyfikacja usługi

Wymiary: 100cm/200 cm.

 • Roll – up dwustronny ( z obustronną ekspozycją plansz graficznych)
 • Konstrukcja kasety z grubego aluminium.
 •  Składana konstrukcja wykonana z aluminium,
 •  Składany maszt aluminiowy,
 •  Górna listwa mocująca,
 • Wydruk fotograficznej jakości na materiale blockout,  nieprzepuszczający światła.
 • Torba transportowa.
 • Każdy roll up zawierać musi odpowiednie  logotypy , nazwę Beneficjenta,  nazwę projektu, wartość projektu oraz kwotę dofinansowania. Na każdy roll – up powinny zostać naniesione minimum 2 zdjęcia pokazujące tereny wysypisk przed i po rekultywacji w celu wizualnego ukazania efektów Projektu.  Zdjęcia  i logotypy dostarczy Zamawiający. Dla każdej z gmin uczestniczącej  w Projekcie przekazany zostanie 1 roll – up ukazujący tereny składowiska odpadów znajdującego się na jej terenie przed i po rekultywacji, II strona roll-up emblematy gminy. Zamówienie obejmuje razem 10 sztuk reklamy typu roll – up. Szczegółowa treść oraz  projekt graficzny zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Dane niezbędne do umieszczenia na roll- up:

 • Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% roll- up.
 • Informację o współfinansowaniu ze środków Unii europejskiej: „Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”
 • Logo Beneficjenta (ewentualnie logo podmiotu upoważnionego)
 • Tytuł projektu  - „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego ”
 • Beneficjent – Miasto Kolno
 • Wartość projektu brutto w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN) – 4 388 534,01  PLN
 • Kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN) –  3 730 253,90 PLN

 

Oferta powinna zawierać:

•    Całkowitą cenę netto oraz cenę brutto obejmującą wszystkie elementy usługi opisane
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

3.    Wymagany termin realizacji zamówienia: 10.11.2015

4.    Koszty wykonania zamówienia-  Cenę oferty należy podać w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 1)

5. Kryteria oceny oferty: złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium – cena brutto. Oferta wygrywająca będzie ta, której łączna wartość zamówienia będzie najniższa.

6.   Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta musi być napisania w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz cenowy.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania ocen:   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1.   Wypełniony formularz cenowy zadań zgodnie ze wzorem – zał. Nr 1

9. Miejsce składania ofert: Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kolno.home.pl, faksem pod nr 86 278 31 00, przesłać pocztą na adres Zamawiającego Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno (liczy się data wpływu).

10.  Termin złożenia ofert. Ofertę należy złożyć do 20 października 2015 r. do godziny 15.30

11.Wykonawca dostarczy roll – upy do siedziby Zamawiającego do dnia 15.11.2015r., do godziny 15.00.

 

11.  Stworzone przez Wykonawcę projekty Roll – Upów muszą być przedstawione zamawiającemu najpóźniej do dnia 30.10.2015r.,  w celu sprawdzenia, dokonania ewentualnych zmian i zatwierdzenia.

12.  Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru.

13.  Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Tomasz Bronicki -  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 86 278 94 38 lub 86 278 94 36

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-10-23

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-10-14