ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
          
  Zapraszam do złożenia oferty na pełnienie  funkcji inspektora nadzoru wykonania inwestycji  pod  nazwą: „Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno- Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”. Zakresie zlecenia obejmuje:
-Reprezentowania  Zleceniodawcy na budowie  przez  sprawowanie kontroli prawidłowości  robót budowlanych pod  względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami , normami  i zasadami  wiedzy  technicznej.
-Sprawdzenie opracowanej dokumentacji technicznej w zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym.
-Sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych  a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
-Sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających , uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych .
-Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym .
-Potwierdzanie  usunięcia  wad  oraz  potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót .
-Informowanie Zleceniodawcy  o  postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji.
-Kontrola montażu instalacji
-Kontrola  uruchamiania instalacji
-Kontrola prawidłowości przeszkolenia  personelu w czasie uruchamiania instalacji.
-Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
  • Współpraca z Zamawiającym przy monitoringu efektów i rezultatów pracy elektrowni fotowoltaicznych
  • Inne, które wynikną w trakcie realizacji robót objętych umową  z Wykonawcą.
Wielkość robót: sześć elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40 kW z montażem i uruchomieniem na dachach budynków użyteczności publicznej w mieście Kolno, realizowane w ramach działania 5.2 RPO WP, dofinansowane z projektu pn. „Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno-Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”:
  • Budynek adm. Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 – moc 40 kW,
  • Basen  miejski przy ulicy M. Dąbrowskiej – moc 40 kW,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1  w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 – moc 40 kW,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolnie przy ul. Szkolna 8 - moc 30 kW
  • Gimnazjum w Kolnie przy ul. M. Dąbrowskiej – moc 20 kW,
  • Przedszkole miejskie w Kolnie przy  ul. Witosa – moc 20 kW,
Orientacyjna kwota netto umowy z Wykonawcą: około 1 100 000 zł
Dane uzupełniające:
- zakres prac określonych dla wykonawcy i objętych nadzorem znajduje się w dokumentacji przetargowej:
Termin realizacji zadania: do odbioru końcowego prac (okres trwania umowy z wykonawcą  - do 21  kwietnia 2015 roku)  oraz w okresie gwarancji (5 lat)
Oferent winien wykazać się prowadzeniem prac  nadzoru inwestorskiego wykonania elektrowni fotowoltaicznych o wydajności min 40 kW
Termin składania ofert: do 5 stycznia 2015 roku do godz. 1530
Miejsce składania: Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno
Forma składania:
  • osobiście – sekretariat – pok. 113, Urząd Miasta w Kolnie ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
  • listownie – na adres – j. w. (oferta musi  dotrzeć do Urzędu Miasta w terminie określonym wyżej)
Szczegóły w zaączniku:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-03-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-01-30