RG.7013.3.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kolno dn.25.11.2015

Zaproszenie do złożenia ofert

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie oraz druk broszury  informacyjnej w ramach promocji  Projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.  

 

Zamawiający

Urząd Miasta Kolno

Ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz druk broszur informacyjnych promujących Projekt pn.  „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.   Projekt realizowany jest przez 10 samorządów:  Filipów Grabowo Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna Miasto Łomża oraz Miasto Kolno, które jest liderem Projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły realizacji zamówienia:

 • opracowanie projektu oraz druk broszury informacyjno - promocyjnej z uwzględnieniem przeniesienia praw autorskich, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego oraz z  dokumentem „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Dane niezbędne do umieszczenia w folderze

 • Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ. Informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.
 • Logo Beneficjenta.
 • Tytuł projektu  - „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego ”
 • Beneficjent – Miasto Kolno.
 •  Wartość projektu brutto w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN) – 4 388 534,01 PLN.
 • Kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN) –  3 730 253,90  PLN.
 • Opracowanie broszury nastąpi na podstawie tekstu, zdjęć oraz logotypów dostarczonych przez Zamawiającego.
 • Tekst, zdjęcia, logotypy oraz inne niezbędne do przygotowania broszury materiały Zamawiający przekaże Wykonawcy następnego dnia po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
 • Druk 1000 szt. broszur promocyjnych i ich dostawa do siedziby Zamawiającego – Urząd Miasta w Kolnie.

Specyfikacja usługi

 • Broszura format A5.
 •  Środek:  ilość stron 20 - papier kreda błysk 130g.
 • Okładki:  ilość stron 4 - papier kreda błysk 200 g, laminat błysk.
 •  Kolory: zadruk dwustronny w pełnym kolorze.
 • Oprawa: szycie zeszytowe ( 2 zszywki).
 • Dostawa do siedziby Zamawiającego.
 • Nakład: 1000 sztuk.

Oferent musi przedstawić krótki opis zrealizowanych wcześniej materiałów (minimum 5 pozycji) – (załącznik Nr 2 ) o charakterze promocyjnym, które będą dokumentować jego doświadczenie w takiej działalności. Brak doświadczenia w realizacji wydawnictw promocyjnych będzie skutkował nie przyjęciem oferty.

Termin realizacji zamówienia: do 08.12.2015 r.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Ofertę należy przesłać do dnia 30.11.2015 r. do godz. 15:00          

- na adres pocztowy:  Urząd Miast Kolno z dopiskiem „Rekultywacja – broszura”, oferta na opracowanie oraz wydruk broszur informacyjnych Projekt  (liczy się data wpływu),

- na adres e-mailowy:, sekretariat@kolno.home.pl w tytule wpisując ” Rekultywacja – broszura”
– oferta na opracowanie oraz wydruk broszur informacyjnych Projekt (liczy się data wpływu).

Pytania dotyczące oferty proszę kierować do Juliusza Jakimowicza

e-mail: jjakimowicz@kolno.home.pl   tel. 86 278 94 40

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-12-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-11-25