Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w związku z realizacją projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”
          wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

1.  Zamawiający: Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno. W niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz gmin, na co posiada stosowne pełnomocnictwa: Gmina Filipów, Gmina Grabowo, Gmina Hajnówka, Gmina Krypno, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowogród, Gmina Radziłów, Gmina Zbójna, Miasto Łomża

2.  Przedmiot zamówienia:
     A) Wykonanie  i montaż po 1 szt. tablic pamiątkowych dwustronnych na terenach przedmiotowych wysypisk., tj.:
         1. Gmina Filipów – miejscowość Filipów Trzeci
         2. Gmina Grabowo – miejscowość Golanki
         3. Gmina Hajnówka – miejscowość Stare Berezowo
         4. Miasto Kolno – miejscowość Kolno
         5. Gmina Krypno – miejscowość Zastocze
         6. Gmina Kulesze Kościelne – miejscowość Czarnowo Biki
         7. Miasto Łomża – miejscowość Czartoria- Korytki Leśne
         8. Gmina Nowogród – miejscowość Nowogród
         9. Gmina Radziłów – miejscowość Radziłów
        10. Gmina Zbójna – miejscowość Pianki
    B) Wykonanie  i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej w siedzibie Beneficjenta

Wykonanie i montaż odbędzie się zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w dniu dostawy przed montażem. Tablicę należy wykonać zgodnie z Wytycznymi programu POIiŚ w zakresie informacji i promocji (wzór tablicy oraz wytyczne do zamówienia w zał. nr 2 i nr 3). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wartości projektu oraz wartości dofinansowania bez dodatkowego wynagrodzenia, po uzgodnieniu terminu wykonania. Wykonawca ma obowiązek  przekazania do akceptacji projektu tablic.

3.    Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia  2015r.
4.    Koszty wykonania zamówienia -  Cenę oferty należy podać w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 1)
5.    Kryteria oceny oferty: złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium – cena brutto. Oferta wygrywająca będzie ta, której łączna wartość zamówienia będzie najniższa.
6.    Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta musi być napisania w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz cenowy, zgodny w treści ze wzorem tablicy oraz wytycznymi
       do zamówienia. (zał. Nr 2, zał. Nr 3)
7.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania ocen:   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
      1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
      2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
      3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
      4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
      1. Wypełniony formularz cenowy zadań zgodnie ze wzorem – zał. Nr 1
      2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy i akceptowaniu go.
      3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 5

9. Miejsce składania ofert: Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kolno.home.pl, faksem pod nr 86 278 31 00, przesłać pocztą na adres Zamawiającego Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno (liczy się data wpływu).
10.  Termin złożenia ofert. Ofertę należy złożyć do dnia 10 grudnia 2015 r. do godziny 15.30
11.  Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Monika Stachelek -  Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 86 278 94 36
W załączeniu:
      1. Formularz cenowy zadań
      2. Wytyczne do zamówienia
      3. Wzór tablicy informacyjnej
      4. Wzór umowy na wykonanie i montaż tablic

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-12-14

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-12-08