RG.7121.8.2015

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Ogłasza trzeci

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno.

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie i

opis lokalu

 

Nr działki

Nr KW

 

Pow.

działki

w m2

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

Udział

w częściach

wspólnych

budynku i

użytkowaniu

wieczystym

Okres

użytkowania

wieczystego

nieruchomości

gruntowej

 

Cena wywoławcza

netto (zł)

 

Wadium

(zł)

 

1.

ul. Wojska    Polskiego 28/3

(parter)

pow. lokalu

 - 52,3 m2

2 pokoje,

kuchnia, łazienka

i przedpokój

pow. piwnicy

-13,38 m2

 

 

1415/14

 

LM1L /00043856/8

 

 

 

 

200

 

Brak planu

zagospodarowania

przestrzennego

 

zgodny z

charakterem

użytkowania

 

 

 

 

 

6568/39825

 

 

 

 

do

14.04.2102r.

 

72 000,00

 

(słownie:

siedemdziesiąt dwa tysiące

 złotych)

 

 

3 600 ,00

 

2.

ul.11Listopada  6/20

( II piętro)

pow. lokalu

- 33,00 m2

1 pokój

kuchnia, łazienka

i przedpokój

 

 

1252/12

 

LM1L

/00031310/2

 

 

 

 

407

 

Brak planu

zagospodarowania

przestrzennego

 

zgodny z

charakterem

użytkowania

 

 

 

 

3300/98780

 

 

 

do

13.11.2102r.

 

50 000,00

 

(słownie:

pięćdziesiąt tysięcy

złotych)

 

 

2 500,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23   listopada   2015 r. o godzinie 10 oo  w  siedzibie Urzędu Miasta Kolno,   18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 , w sali konferencyjnej  p. 01  (parter).

Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wiąże się  ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest  budynek. Cena udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

Nabywca prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno przyjmie obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej :

- pierwszej  opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu wynoszącej 25 %  wartości udziału i podlegającej  zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,

- opłaty  rocznej za nieruchomości  gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynoszącej  1 %  wartości udziału  w użytkowaniu  wieczystym,  płatnej  począwszy od roku 2016 przez okres,  na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste, wnoszonej  z góry za dany rok, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego wraz z należnym podatkiem VAT, według stawki obowiązującej w dniu zapłaty. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, płatne są nie później,  niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje  się datę uznania rachunku bankowego Miasta Kolno.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji  Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – a k t u a l n e g o  wypisu z właściwego  rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących  podmiot. /aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu/.  Uczestnicy  biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.   Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej . Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wadium  należy  wnieść w pieniądzu (PLN)  na konto  Urzędu  Miasta  Kolno nr   98 8754 0004 0000 8341 2000  0020,   z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy.   Termin wniesienia wadium upływa dnia 18. 11.2015 r. Datą wniesienia wadium jest data  uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Kolno.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje  dotyczące lokali mieszkalnych:

  1. Dla terenu, na którym położone są budynki mieszkalne  przy ulicach :   Wojska Polskiego 28,   11 Listopada 6  i  11 Listopada 7   Miasto Kolno nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten leży na obszarze określonym symbolem „Ms-U” obszary zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności, obszary usług oraz symbolem ”UP” obszary usług publicznych.
  2. Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji , remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.
  3. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem lokalu w całości ponosi  nabywca.
  4. Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  administratorem komunalnych zasobów miasta tj.  Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. przy ul Kolejowej 4 A , tel. 86 278  22 84.
  5. Szczegółowe  informacje dotyczące sprzedawanych lokali mieszkalnych  można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno  p.118,  tel. 86 278 94 38     w godzinach pracy Urzędu  tj. 730 – 1530,        

Informacje dodatkowe

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony z dnia 25 maja 2015 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia    uzasadnionych  powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.umkolno.wrotapodlasia.pl/  w Miesięczniku Kolneńskim  i Gazecie Współczesnej  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Kolno, dnia 16.10.2015r.

                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                             Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-10-19

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-10-21

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-10-19