Kolno: Udzielenie kredytu długoterminowego

Numer ogłoszenia: 306138 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V             zamówienia publicznego

                zawarcia umowy ramowej

                ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

    Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca począwszy od 31 lipca 2023 roku do 30 września 2025 roku z okresem karencji w spłacie kredytu do dnia 31 lipca 2023 r. Spłata rat kredytu następować będzie od dnia 31 lipca 2023 r. w miesięcznych ratach ustalonych w harmonogramie spłat kredytu (załącznik nr 6). Raty płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 3 M powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3 M stanowiącej średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych od pracy) i mająca zastosowanie od 1 - ego dnia kalendarzowego następnego kwartału. Prowizja za gotowość do wypłaty transzy kredytu, za przedterminową spłatę części lub całości kredytu, od niewykorzystanej transzy kredytu, od zmiany harmonogramu spłat i zmiany wysokości rat, od wydłużenia okresu spłaty kredytu jest zerowa. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika do wysokości kwoty zadłużenia. Weksel wraz z deklaracją wekslową przygotowuje bank udzielający kredyt.

II.1.5)

                przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą należy złożyć: - ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - załącznik Nr 1, - oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9 niniejszej specyfikacji, - dowód wniesienia wadium (Wadium wniesione w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu, dołączając do koperty, w której będzie umieszczona oferta), - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, - harmonogram spłat kredytu - wg załącznika wzór nr 6, - oryginalne pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli oferta zostanie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisy winny być złożone własnoręcznie przez osobę upoważnioną. Należy podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne - parafy opatrzone stemplem imiennym. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oświadczenia należy złożyć w oryginale a dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym oferent zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami). Wszystkie stronice oferty winny być zaparafowane i ponumerowane. W przypadku, gdy ofertę składa grupa wykonawców występujących wspólnie oferta winna być podpisana przez uprawnionych przedstawicieli

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 98

    2 - Termin uruchomienia kredytu - 2

IV.2.2)

                przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pok. 114.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pok. 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-11-13

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-11-13