Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę  przemysłowo usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa powiat kolneński woj. podlaskie
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2,
    1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Opis nieruchomości.
    W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, 
    chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
    - 4U - tereny usług ogólnomiejskich.
    - 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
b) działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
5. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 165 000,- zł słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1650,- zł
      6. Wadium: wartość wadium 16 500, zł, słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych.

 

Szczegóły w załączniku:
 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-02-26

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-02-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-02-26