Kolno: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Kolnie celem poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności i spójności z drogami powiatowymi
Numer ogłoszenia: 50988 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Kolnie celem poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności i spójności z drogami powiatowymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i budowa ulicy Targowej i Ciepłej w Kolnie: ul. Targowa: dł. 776,92 mb, ul. Ciepła: dł. 248,6 mb W zakresie: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA, b) wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, c) wykonanie zjazdów i zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, d) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, e) wykonanie elementów chodnika z płytek betonowych fakturowanych, f) wykonanie ścieżek rowerowych 4) Regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia (zawory wodociągowe, włazy kanałowe, studzienki teletechniczne), 5) Roboty sanitarne - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ze studniami, przykanalikami i wpustami, 6) Budowę oświetlenia zewnętrznego, 7) Zieleń, w tym: a) założenie trawników, b) pielęgnację trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, 8) Organizację ruchu, w tym: a) tymczasową organizację ruchu na czas budowy, b) docelową organizację ruchu..

 

Załączniki poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-04-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-03-09