OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres:

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje rekultywację 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni rekultywowanej 6,11 ha na cele przyrodnicze. Wszelkie działania maja na celu przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby oraz działania związane z odgazowaniem składowiska. Na wszystkich 9 rekultywowanych składowiskach zostaną utworzone ścieżki edukacyjne w obrębie terenu zrekultywowanego składowiska.

Zadanie 1. Gmina Filipów - miejscowość Filipów Trzeci Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Filipów Trzeci gm. Filipów 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 4. Ułożenie warstwy wyrównawczej 15 cm 5. Wykonanie studni nowoprojektowanych SG-3-10 6. Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 40 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej na terenie zrekultywowanego składowiska (ukształtowanie 35 cm warstwy glebotwórczej) 8. Montaż reperu kontrolnego 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 4 szt. Wzór: 1, 2, 3, 4. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 2. Gmina Grabowo - miejscowość Golanki Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Golanki gm. Grabowo 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Roboty drogowe przy wykonaniu drogi z płyt żelbetowych 4. Roboty przed wykonaniem warstwy rekultywacyjnej 5. Wykonanie studni odgazowujących oraz obwałowania składowiska 6. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej 7. Montaż repera kontrolnego 8. Wykonanie rowów odwadniających 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 3 szt. Wzór: 1, 2, 3. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 3. Gmina Hajnówka - miejscowość Stare Berezowo Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Stare Berezowo gm. Hajnówka 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 4. Podniesienie istniejących studni odciekowych poprzez zainstalowanie dodatkowych kręgów betonowych 5. Wykonanie studni nowoprojektowanych 6. Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 30 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej na terenie zrekultywowanego składowiska 8. Montaż reperu kontrolnego 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 3 szt. Wzór: 1,4,5. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Wykonanie ogrodzenia z siatki 13. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 4. Miasto Kolno - miejscowość Kolno Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Kolno miasto Kolno 1. Roboty przygotowawcze na terenie składowiska odpadów 2. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 3. Wykonanie studni odgazowujących 4. Ułożenie warstwy wyrównawczej 5. Ułożenie warstwy odgazowujacej ze żwiru 6. Uszczelnienie warstwy rekultywacji np. bentomatą 7. Ułożenie warstwy odwadniajacej ze żwiru 8. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej (ukształtowanie 35 cm warstwy glebotwórczej + 5 cm hummusu) 9. Montaż repera kontrolnego 10. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 11. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 5 szt. Wzór: 1, 2, 3, 4, 5. 12 Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 13. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 5. Gmina Krypno - miejscowość Zastocze Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Zastocze gm. Krypno 1. Prace przygotowawcze na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 4. Ułożenie warstwy wyrównawczej 25 cm 5. Wykonanie studni nowoprojektowanych sg-3-10 6. Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 30 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej 8. Montaż repera kontrolnego 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 4 szt. Wzór: 1, 2, 3, 4. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Naprawa bram 13. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 6. Gmina Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Czarnowo Biki gm. Kulesze Kościelne 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Wykonanie studni odgazowujących 4. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska wraz z dowiezionymi przez Inwestora odpadami 5. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 25 cm 6. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej (ukształtowanie 35 cm warstwy glebotwórczej zmieszanej z osadami ściekowymi o czaszy ukształtowanej opływowo na zewnątrz terenu rekultywowanego) 7. Montaż głowicy repera 8. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 9. Wykonanie rowów odwadniajacych wokół składowiska 10. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 11. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 3 szt. Wzór: 1, 2, 3. 12. Rozbiórka ogrodzenia z bramą 13. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 7. Gmina Nowogród - miejscowość Nowogród Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Nowogród gm. Nowogród 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 4. Ułożenie warstwy wyrównawczej 5. Wykonanie studni nowoprojektowanych odgazowujących 6. Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 30 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej i humusowej 8. Montaż reperów kontrolnych 9. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 5 szt. Wzór: 1, 2, 3, 4, 5. 11. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 12. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 13. Wykonanie ogrodzenia z siatki 14. Dokumenty powykonawcze

Zadanie 8. Gmina Radziłów - miejscowość Radziłów Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Radziłów gm. Radziłów 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 3. Wykonanie studni odgazowujących 4. Połączenie istniejącej studni na odcieki ze studnią kontrolną 5. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska wraz z dowiezionymi przez Inwestora odpadami 6. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 25 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej (ukształtowanie 35 cm warstwy glebotwórczej zmieszanej z osadami ściekowymi o czaszy ukształtowanej opływowo na zewnątrz terenu rekultywowanego) 8. Montaż głowicy repera 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 4 szt. Wzór: 1, 2, 3, 5. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Wykonanie rowów odwadniających wokół wydzielonej części składowiska odpadów 13. Rozbiórka ogrodzenia z bramą 14. Dokumenty powykonawcze 15. Istniejące na składowisku budynki pozostają bez zmian

Zadanie 9. Gmina Zbójna - miejscowość Pianki Roboty rekultywacyjne dla składowiska w m. Pianki gm. Zbójna 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska odpadów 2. Formowanie skarp i wierzchowiny składowiska 3. Roboty geodezyjne na terenie składowiska odpadów 4. Ułożenie warstwy wyrównawczej 5. Wykonanie studni nowoprojektowanych 6. Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego zwięzłego z mieszaniną ziemi i iłu o miąższości 30 cm 7. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywowej 8. Montaż repera 9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej 10. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 3 szt. Wzór: 1, 3, 5. 11. Zadarnienie, zadrzewienie i zakrzewienie 12. Dokumenty powykonawcze

W drewnianej tablicy edukacyjnej należy uwzględnić część graficzną (edukacyjną) z przeznaczeniem do ekspozycji na zewnątrz. Nośnikiem głównym - blacha ocynkowana grubości min. 0,8 mm. Wydruk wodoodporny o rozdzielczości min. 1440 dpi. odporny na działanie czynników atmosferycznych UV H2O. Całość laminowana warstwą ochronna anty-UV i antygrafitti. Zawartość tablic: 1. Wzór 1. Tablica z ogólnymi informacjami na temat projektu ( krótki tekst wprowadzający, ogólne założenia projektu, opis wysypiska, herb miejscowości, logo projektu, mapka itp.), 2. Wzór 2. Tablica edukacyjna o niszczącym wpływie dzikich wysypisk na środowisko naturalne, 3. Wzór 3. Tablica edukacyjna pokazująca czas rozkładu różnych odpadów, 4. Wzór 4. Tablica edukacyjna o segregacji odpadów, 5. Wzór 5. Tablica edukacyjna o recyklingu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.20-4, 45.11.23.30-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.20.00.00-9, 45.22.21.10-3, 77.31.00.00-6, 90.51.10.00-2.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: ustala się wadium w wysokości:

a) Zadanie 1. Gmina Filipow - miejscowość Filipow Trzeci - 11 000 zł, (słownie złotych: jedenaście tysięcy),

b) Zadanie 2. Gmina Grabowo - miejscowość Golanki - 10 000 zł, (słownie złotych: dziesięć tysięcy),

c) Zadanie 3. Gmina Hajnówka - miejscowość Stare Berezowo - 6 000 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy),

d) Zadanie 4. Miasto Kolno - miejscowość Kolno - 33 000 zł, (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące),

e) Zadanie 5. Gmina Krypno - miejscowość Zastocze - 12 000 zł, (słownie złotych: dwanaście tysięcy),

f) Zadanie 6. Gmina Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki - 7 000 zł, (słownie złotych: siedem tysięcy),

g) Zadanie 7. Gmina Nowogród - miejscowość Nowogród - 48 000 zł, (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy),

h) Zadanie 8. Gmina Radziłów - miejscowość Radziłów - 22 000 zł, (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące),

i) Zadanie 9. Gmina Zbójna - miejscowość Pianki - 7 000 zł, (słownie złotych: siedem tysięcy).

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z adnotacją wadium - Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego Zadanie Nr Gmina

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Wadium określone w dziale VIII pkt. 1 lit a-i należy wystawić na każde zadanie oddzielnie.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie

Wymaga się aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na rekultywacji wysypiska lub wykonaniu robót ziemnych polegających na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie o wartości minimum brutto robót dla poszczególnych zadań:

a) Zadanie 1. Gmina Filipow - miejscowość Filipow Trzeci - 500 000 zł,

b) Zadanie 2. Gmina Grabowo - miejscowość Golanki - 270 000 zł,

c) Zadanie 3. Gmina Hajnówka - miejscowość Stare Berezowo - 170 000 zł,

d) Zadanie 4. Miasto Kolno - miejscowość Kolno - 900 000 zł,

e) Zadanie 5. Gmina Krypno - miejscowość Zastocze - 350 000 zł,

f) Zadanie 6. Gmina Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki - 220 000 zł,

g) Zadanie 7. Gmina Nowogród - miejscowość Nowogród - 1 200 000 zł,

h) Zadanie 8. Gmina Radziłów - miejscowość Radziłów - 600 000 zł,

i) Zadanie 9. Gmina Zbójna - miejscowość Pianki - 200 000 zł.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższych warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: a) jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej; b) jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; Zamawiający nie wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum:

a) Zadanie 1. Gmina Filipow - miejscowość Filipow Trzeci - 500 000 zł,

b) Zadanie 2. Gmina Grabowo - miejscowość Golanki - 270 000 zł,

c) Zadanie 3. Gmina Hajnówka - miejscowość Stare Berezowo - 170 000 zł,

d) Zadanie 4. Miasto Kolno - miejscowość Kolno - 900 000 zł,

e) Zadanie 5. Gmina Krypno - miejscowość Zastocze - 350 000 zł,

f) Zadanie 6. Gmina Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki - 220 000 zł,

g) Zadanie 7. Gmina Nowogród - miejscowość Nowogród - 1 200 000 zł,

h) Zadanie 8. Gmina Radziłów - miejscowość Radziłów - 600 000 zł,

i) Zadanie 9. Gmina Zbójna - miejscowość Pianki - 200 000 zł, lub zdolność kredytową na w/w kwotę. W przypadku chęci realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednego zadania środki finansowe z pkt 4 lit od a) do i) sumuje się według poszczególnych zadań.

KRYTERIA OCENY OFERT

    1 - Cena - 95

    2 - Gwarancja - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno pok. 113..

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-07-07

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-06-03