Kolno, dnia 15.10.2015

RG.7013.3.2015

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, druk oraz rozpowszechnienie artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.  

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:

Burmistrz Miasta Kolno

Adres zamawiającego:

Wojska Polskiego 20

Kod Miejscowość: 

18-500 Kolno

Telefon: 

86 278 21 33

Faks: 

86 278 31 00

Adres strony internetowej:  www.umkolno.pl

Adres poczty elektronicznej:  wrg@kolno.home.pl

Godziny urzędowania:          7.30-15.30

 

Zamawiający - Beneficjent, Burmistrz Miasto Kolno w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gmin, na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

 1. Gmina Filipow, siedziba Urząd Gminy Filipów, ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów,
  NIP: 844-11-55-894;
 2. Gmina Grabowo – siedziba Urząd Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, NIP: 721-11-37-099;
 3. Gmina Hajnówka – siedziba Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-12-25-172;
 4. Kolno Miasto, siedziba Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, numer NIP 721-11-40-977,
 5. Gmina Krypno – siedziba Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, NIP: 546-13-38-716;
 6. Gmina Kulesze Kościelne – siedziba Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, NIP: 722-12-74-343;
 7. Gmina Nowogród – siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, NIP: 718-14-33-716;
 8. Gmina Radziłów – siedziba Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-11-92-740;
 9. Gmina Zbójna – siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,
  NIP: 718-20-27-616.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, oraz rozpowszechnienie 2 artykułów sponsorowanych na temat projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” w gazecie drukowanej.
 2. Głównym celem Projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Rolą  artykułu sponsorowanego jest informowanie o realizacji Projektu, jego najważniejszych aspektach i  oczekiwanych  rezultatach.  Należy  również  poinformować  o  otrzymanej pomocy finansowej z podaniem danych na temat wielkości uzyskanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Informacja winna zostać przedstawiona w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla odbiorcy oraz wskazywać na cel i korzyści z realizacji Projektu. Celem artykułów jest również zwrócenie uwagi odbiorców na pozytywne efekty wykorzystania funduszy europejskich. Projekt realizowany będzie przez następujące samorządy: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna, Miasto Łomża   oraz w Mieście Kolno, które jest liderem Projektu.
 3. Publikacja artykułów w gazecie, której nakład jest rozpowszechniany co najmniej na terenach  wyżej wymienionych gmin.
 4. Artykuły zawierać muszą obligatoryjnie informację o  dofinansowaniu  Projektu ze środków unijnych. Treść tej informacji dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. Treść i opracowanie graficzne przedmiotu zamówienia zostanie każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być opatrzony stosownymi logotypami i hasłami programowymi zgodnie z zasadami informacji i promocji oraz oznakowania przedsięwzięć realizowanych w ramach POIŚ 2014-2020,  dostępnymi  na  stronie  internetowej Programu  Infrastruktura  i  Środowisko oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 5. Na  co  najmniej 3 dni  robocze przed planowaną datą emisji Wykonawca przekaże projekt przedmiotu zapytania, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Format przekazanego projektu umożliwi Zamawiającemu zapoznanie się z jego zawartością i wskazanym miejscem publikacji w danym wydaniu. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie umożliwiającym zaplanowaną emisję przedmiot zamówienia.
 6. Termin emisji pierwszego artykułu do 30.10.2015r. Termin emisji drugiego artykułu do 10.12.2015r.
 7. Gazeta musi ukazywać się w postaci drukowanej, co najmniej od poniedziałku do piątku i być rozpowszechniana odpłatnie (główny kanał dystrybucji), na terenie gmin uczestniczących w projekcie.
 8. Powierzchnia artykułu: cała strona, pełen kolor.
 9. Wyklucza się tytuły których treść w ponad 60% stanowią ogłoszenia.
 10. Artykuły sponsorowane nie mogą sąsiadować z informacjami lub zdjęciami o tematyce seksualnej lub kryminalnej

 

Szczegółowe wymagania: artykuł sponsorowany - pełen kolor, cała strona.

Oferta powinna zawierać:

1.    Koszty wykonania zamówienia -  Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowy” (załącznik nr 1)

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia praw

3.Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto dwóch artykułów autorskich i praw pokrewnych  powstałych w ramach zamówienia.    

9. Kryteria oceny oferty: złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium – cena brutto dwóch artykułów. Oferta wygrywająca będzie ta, której łączna wartość zamówienia będzie najniższa.

1.   Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta musi być napisania w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz cenowy, załączenie wymaganych oświadczeń.

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania ocen:  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

11. Wymagany termin realizacji zamówienia ( drugi artykuł) : 10.12.2015

12.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1.   Wypełniony formularz cenowy zadań zgodnie ze wzorem – zał. Nr 1

2.  Oferent musi przedstawić oświadczenie o doświadczeniu w produkcji programów radiowych. Zawierać ono musi krótki  opis obecnej i wcześniejszej działalności na polu produkcji i emisji programów radiowych. Na życzenie Zamawiającego oferent dostarczy w formie elektronicznej wcześniej wyprodukowane programy radiowe i poda miejsce i czas ich wcześniejszych emisji. Brak doświadczenia w produkcji materiałów radiowych będzie przyczyną odrzucenia oferty.      

13. Miejsce składania ofert: Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kolno.home.pl, faksem pod nr 86 278 31 00, przesłać pocztą na adres Zamawiającego Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno (liczy się data wpływu).

14.  Termin złożenia ofert. Ofertę należy złożyć do 20 października 2015 r. do godziny 15.30

15.  Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

16.  Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Juliusz Jakimowicz  -  Asystent Burmistrza , tel. 86 278 94 40

 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: BIP Kolno

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego":

 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe Oferenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwa gazety, w którym będą publikowane 2  artykuły : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Cena brutto oferty zgodnie z przedmiotem  zamówienia ……………………………………………………………………………………..
 3. Cena netto  oferty FORMULARZ OFERTOWY:

..……………………………………………………….. …………………………………………………….

 1. Ewentualne informacje dodatkowe dot. oferty, Oferenta, etc.

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………….

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………..

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-10-23

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-10-15