Burmistrz Miasta Kolno

Ogłasza  czwarty przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę  przemysłowo usługową

 

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa powiat kolneński woj. podlaskie
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:

 1. działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.

- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

 1. działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

5. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 145 000,- zł słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1450,- zł

      6. Wadium: wartość wadium 14 500, zł, słownie: czternaście tysięcy pięćset          złotych.

7. Informacje dodatkowe:

I przetarg -15 maja 2014 r,

       II przetarg - 30 października 2014 r,

       III przetarg – 02 kwietnia 2015 r.

       Przetargi zakończyły się  wynikami negatywnymi.

 

 Pozostałe uwarunkowania.

 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:

a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;

 • Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 • Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
 • Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U z 2014  poz.226) .

 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.

b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,

c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.

e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.

f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 4,2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatnych w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:

- 145 000 ,- zł   słownie;  sto czterdzieści pięć tysięcy złotych

 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  

 1. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:

-  dnia  18 września 2015 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.

5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) w dniu 21 września  2015 r.

6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

- w dniu  22 września 2015 r.  o godz. 10.00.

7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia

-   18 września 2015r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

9. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w

     postępowaniu przetargowym.

10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT

      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.

12.  Informacje dodatkowe:

 • Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
 • Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
 • Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.

14.  Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

15. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.

16. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-08-17

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-08-17