Miasto Kolno w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

Kolno, dn. 21.02.2017 r.

ORG.041.2.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 Miasto Kolno w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

 

Podstawa prawna:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. Warunkiem realizacji partnerstwa jest otrzymanie dotacji w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17, nabór nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Mlekiem Płynąca”.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w biurze LGD oraz na stronie www.krainamlekiempłynąca.pl

 

Nabór partnera/ów dotyczy:

Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”, konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str.1).

 

Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera/ów:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17 w oparciu o wypracowaną  koncepcję realizacji projektu.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzania projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne w realizacji projektu.

 

Przy wyborze partnera/ów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wspinany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisaną przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.
 5. Zadeklaruje w ofercie wniesienie potencjalnego wkładu własnego.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań projektowych.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie.
 3. Prowadził/realizował projekty lub działania na terenie województwa podlaskiego.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzględniającego największe osiągnięcia.
 2. Planowaną koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.
 5. Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. oferty przyjmowane będą przez okres 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kolno; tj. w terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu pod wskazany adres).

Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 38

z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17”.

Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Burmistrza Miasta Kolno.

Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Burmistrz Miasta Kolno dokona wyboru podmiotu/ów, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Lista wyłonionych Partnerów/a zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kolno.

 

 

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                                                              Andrzej Duda

 

 

 

 

Kolno, dn. 21 lutego 2017 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: MOPS Kolno

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-03-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-02-21