Budowa farmy fotowoltaicznej „Kolno 4” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydanie opinii

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kolno

zawiadamia strony postępowania

 

że w dniu 18 sierpnia 2020 roku wystąpiono o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym na wniosek Projekt Energia Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Kolno 4” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Kolno, powiat kolneński, na działkach o nr ewid. 860, 861, 862, 863”, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

              Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, strony mogą się zapoznać się z  aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. nr 11) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno oraz na stronie internetowej www.umkolno.pl

     Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 18 sierpnia 2020 r. na stronie www.umkolno.pl

 

                                                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

   Andrzej Duda

Kolno, 2020-08-18                                                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: A. Rakowska

Data wytworzenia: 2020-08-18

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2020-08-18

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2020-08-18