Podział dotacji na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 271/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2010 roku.Na podstawie § 10 i § 11 Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/183/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2010 roku określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-18

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-01-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-18