w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta Kolno w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 297/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 11 maja 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego na terenie miasta Kolno w 2010 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta Kolno w 2010 roku, po uwzględnieniu opinii Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 4 maja 2010 roku.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-11