O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.10, 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na podstawie art. 38 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kolno
Z A W I A D A M I A

że w dniu 27 sierpnia 2009 r. na wniosek Gminy Miejskiej Kolno wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie” obejmującego działki:
nr geod. 254/12, 254/13, 1722/4, 1731 – będące własnością Miasta Kolno oraz działkę nr geod. 1723/6 będącą własnością Pana Rogińskiego Adama Mariana zam. Kolno, ul. Mickiewicza 12.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. nr 11)w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Andrzej Duda
Kolno, 2009-08-31

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Data modyfikacji: 2009-09-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-09-03