OGŁOSZENIE O NABORZE
Burmistrz Miasta Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. informatyki, administrator ds. bezpieczeństwa informacji
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
• wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
6) wykształcenie wyższe o kierunku informatyka,
7) znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych, systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników, w tym bardzo dobra znajomość budowy, obsługi sieci informatycznych i zabezpieczeń sieci teleinformatycznych,
8) umiejętność zarządzania stroną internetową oraz stroną BIP,
9) biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office
oraz biurowych programów komputerowych,
10) znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, ePUAP itp.)
11) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, samorządu gminnego,
12) znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego.
• wymagania dodatkowe:
1) straż pracy na stanowisku informatyka,
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość języka angielskiego umożliwiającego korzystanie z dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi komputera,
4) obsługa programów graficznych,
5) doświadczenie w zakresie tworzenia stron internetowych i ich administracji,
6) wysoka kultura osobista, komunikatywność,
7) umiejętność pracy w zespole.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu Miasta Kolno,
2) tworzenie i zarządzanie profilem Urzędu na portalach społecznościowych oraz wypełnianie ich treścią,
3) administrowanie serwerem i siecią,
4) dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,
5) wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows,
6) instalowanie systemów i programów komputerowych,
7) dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych,
8) zarządzanie systemami informatycznymi Urzędu w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów,
9) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,
10) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
11) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
12) ustalanie identyfikatorów i haseł użytkownikom, dokonywanie ich zmian,
13) współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie realizacji materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp.,
14) prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja,
15) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu,
16) analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
17) współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne,
18) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki,
19) wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem,
20) ochrona systemów, danych i ich archiwizacja,
21) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta,
22) administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
23) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
24) udzielanie wsparcia technicznego pracownikom Urzędu korzystającym z aplikacji ŹRÓDŁO, umożliwiającej obsługę Systemu Rejestrów Państwowych.
5. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – 1 etat,
2) miejsce pracy – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, parter i I piętro – brak windy w budynku,
3) praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi miasta Kolno oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi, stres związany z nagłymi zdarzeniami dot. obsługi informatycznej Urzędu wymagającymi natychmiastowej reakcji,
4) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
6. Wskaźnik zatrudnienia.
Urząd Miasta Kolno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6 %.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2015 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko
ds. informatyki”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/kolno) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


   Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Kolno, 2015.03.04


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-03-04

Data modyfikacji: 2015-03-27

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-03-04