URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kolno, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2 i 4
tel. 86 278-94-34 wew. 34

Wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o wydanie wypisu z ksiąg musi przedstawić:

  • swój dokument tożsamości,
  • udowodnić pokrewieństwo z osobą, której wypis chce otrzymać, lub udowodnić interes prawny.

Gdzie odebrać formularze:
Formularz można odebrać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 2 i 4 (USC)

Opłaty:
Wymagane są następujące opłaty:

 

  • akt zupełny - 33 zł,
  • akt skrócony - 22 zł,
  • wielojęzyczny- 22zł,
  • zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach, lub ich braku - 24 zł,
  • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24 zł,


Nr konta: BS Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do organu drugiej instancji.
Wojewoda Podlaski w Białymstoku ul .Mickiewicza 3. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika USC.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wypis z ksiąg stanu cywilnego mieszka zbyt daleko, aby osobiście zgłosić się po odbiór wymaganego dokumentu, wówczas istnieje możliwość uzyskania tego dokumentu drogą pocztową. Osoba zainteresowana pisze pismo do właściwego USC w formie podania, wpisując w nim swoje dane osobowe, łącznie z miejscem zamieszkania i wpisuje do jakich celów potrzebny jest dokument. Dokument wysłany jest niezwłocznie osobie zainteresowanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przekazany za pośrednictwem USC obecnego miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej:

Podstawa prawna:

Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 roku / Dz.U. nr 36 poz.180 z póżn.zm./.

Treść:

Wypisy z ksiąg wydaje się:

  • na wniosek sądu lub innego organu państwowego,
  • na wniosek osoby której ten wypis dotyczy,
  • na wniosek wstępnego zstępnego, rodzeństwa małżonka lub przedstawiciela ustawowego występującego w imieniu osoby, której akt dotyczy.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:
Barbara Tyszka


 


 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-08-14