ZARZĄDZENIE Nr 202/13
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 229, poz. 1494; z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Kolno, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
 

Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 219/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno,
2) Zarządzenie Nr 250/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
3) Zarządzenie Nr 299/10 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
4) Zarządzenie Nr 315/10 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
5) Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
6) Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
7) Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
8) Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Kolno

       Andrzej Duda
 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: M. Bajorek

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-01-18

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-01-18