ZARZĄDZENIE NR 236/13
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 1 lipca 2013 roku


w sprawie zatrudnienia Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1190; z 2008 Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 97, poz. 803; z 2010 r.Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz § 7 ust. 3 Uchwały Nr VIII/49/07 Rady Miasta Kolno z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Kolnie (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 166, poz. 1654) i po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatrudniam z dniem 1 lipca 2013 r. Pana Piotra Małża na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie na czas nieokreślony.
2. Warunki pracy i wynagradzania określone zostaną w odrębnych dokumentach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno

         Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-07-02

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-07-02