Zarządzenie Nr 117/12
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2012 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz § 24 Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/63/11 Rady Miasta Kolno z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2012 roku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 17 stycznia 2012 roku.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-01-18

Data modyfikacji: 2012-01-18

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-01-18