Start / Urząd Miasta / Zarządzenia Burmistrza / Kadencja 2010-2014 / Kadencja 2010-2014 rok 2011 / w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta Kolno.

Zarządzenie Nr 31/11
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta Kolno.


Na podstawie art.30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje :

§ 1.


1. W celu realizacji obowiązków służbowych, wynikających z pełnionej funkcji, Burmistrz Miasta Kolno korzysta ze służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia.
2. Burmistrz ma prawo do osobistego prowadzenia samochodu, jeżeli posiada dokument uprawniający do kierowania pojazdem osobowym.
3. Samochód osobowo-towarowy Citroën Berlingo zakupiony został pod potrzeby realizacji zadań statutowych Straży Miejskiej w Kolnie. Dysponentem samochodu jest Komendant Straży.
4. W uzasadnionych przypadkach pojazdy ww. mogą być wykorzystywane zamiennie
za zgodą osób wymienionych w § 2 ust. 1.
5. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do samodzielnego kierowania pojazdem.

§ 2.


1. Pojazdy mogą być wykorzystywane dla potrzeb wyjazdów służbowych innych pracowników Urzędu Miasta za zgodą Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza.
2. Pracownicy korzystający z samochodu zobowiązani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności. W celu racjonalnego wykorzystania samochodu, przejazd powinien odbywać się najkrótszą drogą.
3. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone mogą być połączone
w ramach jednego wyjazdu. Samochód winien być wykorzystywany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych.
4. Zapotrzebowanie ze wskazaniem celu i ilości osób na wyjazd samochodem służbowym pracownik zgłasza z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie decyzji przez osoby wymienione w § 2.ust.1.
5. Pracownikowi korzystającemu z samochodu służbowego wydaje się kluczyki, dokumenty, kartę ewidencji wyjazdów służbowych oraz ocenia się jego stan techniczny
i wyposażenie.
6. Dysponenci lub kierujący samodzielnie samochodami służbowymi zobowiązani są do potwierdzania własnoręcznym podpisem dokonanych zapisów na wypełnionej przez kierowcę lub wypełnionej osobiście karcie wyjazdów. Dokonywanie zmian zapisów, skreśleń poprawek itp. w karcie ewidencji wyjazdów powinno być potwierdzone parafką danego pracownika lub wyjaśnione pisemnie.
7. Na podstawie kart ewidencji ilości przejechanych kilometrów dokonywane są w okresach miesięcznych, przez zobowiązanych zakresami czynności pracowników Urzędu, rozliczenia przebiegu samochodu i zużycia paliwa.

§ 3.


1. Samochód może prowadzić pracownik posiadający ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
2. Pracownik, w którego dyspozycji pojazd się znajdował ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy od momentu pobrania kluczyków do momentu ich zdania.
3. Wszelkie koszty wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa osoba, która prowadziła samochód służbowy w danym momencie.
4. Osoby korzystające z samochodu służbowego zobowiązane są w szczególności do utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym oraz dbanie o jego czystość
i estetyczny wygląd.
5. Pracownik korzystający z samochodu służbowego zobowiązany jest przy zwrocie kluczyków, dokumentów i wypełnionej karty ewidencji wyjazdów, zgłosić ewentualne uwagi dotyczące eksploatacji samochodu, występujące awarie itp. mające wpływ na bezpieczny kolejny wyjazd tego pojazdu.
6. Zabrania się osobie korzystającej z samochodu służbowego do powierzania go osobom trzecim.

§ 4.


1. Miejscem garażowania samochodów służbowych są garaże Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 20.
2. Podczas wyjazdów służbowych parkowanie pojazdów lub garażowanie może mieć miejsce przy zapewnieniu przez kierującego samochodem właściwego dozoru i zabezpieczenia samochodu przed uszkodzeniem, kradzieżą.

§ 5.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej DudaAutor: UM Kolno
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-03
Data publikacji: 2011-03-03
Data modyfikacji: 2011-03-03
Drukuj