ZARZĄDZENIE Nr 59/15
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2015 roku.

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2015 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-05-05

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-05-05