w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 277/17

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 4 lipca 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno
w 2017 roku.

 

            Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 60
i poz. 573) zarządzam, co następuje:

 

 • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2017 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

 

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Załącznik do

Zarządzenia Nr 277/17

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 4 lipca 2017 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie miasta Kolno w 2017 roku.

 

 1. I. Postanowienia ogólne.
 2. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
 3. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony
  i promocji zdrowia w 2017 roku.
 4. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 5. Rodzaje zadań.

Przygotowanie i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów prowadzonym przez polskie związki sportowe.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Przewidywana wysokość środków na realizację ww. zadań w 2017 roku wynosi 68 000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
   z późn. zm.).
 2. Oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
 3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Kolno, a Organizacją wnioskującą.
 5. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
 6. Uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w danej dziedzinie.
 7. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.
 8. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny może mieć formę:
 • wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet miasta Kolno,
 • wkładu rzeczowego – który nie może być przeliczany na finansowy,
 • wkładu osobowego – nieodpłatna dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków organizacji (nie może przekroczyć 20% wkładu własnego) odpowiednio udokumentowana, z zachowaniem następujących warunków:
 1. wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 20 zł/godz.,
 2. wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy.
 3. Do kosztów kwalifikowalnych zadania, o których mowa w ofercie zalicza się koszty:
 • merytoryczne poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego np.: wynajem sal/obiektów, zakup nagród, pucharów, dyplomów, niezbędny sprzęt do realizacji zadania, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, trenerów, ekspertów.
 • obsługi zadania publicznego – nie mogą przekroczyć 15 % dotacji i składają się na nie m.in.: wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych, opłaty za telefon/fax, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe.
 • racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
 • poniesione w okresie realizacji zadania tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego,
 • potwierdzone dokumentami księgowymi oferenta (umowy, rachunki, faktury) oraz wyceną pracy wolontariuszy udokumentowaną zawartymi umowami, porozumieniami lub oświadczeniami wolontariuszy/kartami ich czasu pracy.
 • prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej – oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 1. Dotacje przyznane z budżetu miasta Kolno na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
 • przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Kolno,
 • zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,
 • zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
 • nabycie lub dzierżawę gruntów,
 • podatki, cła i opłaty skarbowe,
 • opłaty poniesione po dacie zakończenia realizacji zadania,
 • działalność gospodarczą i polityczną,
 • kary i odsetki,
 • premie i nagrody pracownicze,
 • zakup wyposażenia, towarów i usług niezwiązanych z zakresem zadania.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

 1. Termin składania ofert.
 2. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 27 lipca 2017 roku do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, pok. 113.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Kolno w 2017 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 5. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój 12.
 6. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 7. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • kopię statutu podmiotu.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone na niewłaściwych drukach (niezgodny z wzorem wskazanym w ogłoszeniu) niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji,
 • złożone po terminie,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami działania organizacji składającej ofertę,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony,
 • podpisane przez osoby nieupoważnione,
 • przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,
 • niekompletne i nieprawidłowo wypełnione,
 • zawierające dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • w których wnioskowana kwota dotacji przekracza procentowy udział kosztów realizacji całego zadania wskazany w ogłoszeniu,
 • w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego
  w ogłoszeniu.
 1. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
 • przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie,
 • planowana przez podmiot wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • planowana przez podmiot wysokość wkładu rzeczowego oraz wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez podmiot w latach poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kolno w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

 • przekazanych w 2017 roku wyniosła 80 000 zł,
 • zrealizowanych w 2016 roku wyniosła 155 000 zł.

 

Kolno, 4 lipca 2017 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Ewa Okurowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kolno, pok. 12, tel. 86 278-21-33
wew. 57 lub 86 278-94-57.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-07-04

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-07-04