Tryb działalności

Tryb działania - wydawanie zarządzeń, decyzjiProjekt zarządzenia Burmistrza przygotowywany jest przez Sekretarza, Naczelnika Wydziału, pracownika Wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy. Zarządzenie podpisywane jest przez Burmistrza Miasta.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta jednoosobowo rozstrzyga w formie zarządzeń i tak:

  1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę (art. 26 a ust. 1),
  2. jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 31 b ust. 1),
  3. organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Kolno określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia (art. 33 ust. 2),
  4. w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2)
  5. do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 98 ust. 3).Ponadto Burmistrz jako kierownik Urzędu Miasta Kolno w sprawach wewnętrznych urzędu także rozstrzyga w formie zarządzeń.

 

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Burmistrz podejmuje jednoosobowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Projekt decyzji Burmistrza przygotowywany jest przez Sekretarza, Naczelnika Wydziału, pracownika Wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy. Decyzje podpisywane są przez Burmistrza Miasta Kolno.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta Kolno do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-01-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-30